Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructurã Mare 2014-2020

ROSCI0417 Manoleasa

ROSCI0417 Manoleasa a fost declarat sit de importanță comunitară, parte a rețelei Natura2000 prin Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Codificat și denumit în Anexa 1 a Ordinului nr. 46/2016: ROSCI0417 Manoleasa, a fost desemnat sit de importanță comunitară pentru asigurarea statutului favorabil de conservare a speciei Spermophilus citellus (popândăul), în acord cu:

– Anexa II – Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii special de conservare și Anexa IV – Specii animale și vegetale de importanță comunitară care necesită protecție strictă din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a spexciilor de faună și floră sălbatică;

– Anexa 3 – Specii de plante și animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție special avifaunistică, a Anexei 4A – Specii de interes comunitar. Specii de animale și plante care necesită o protecție strictă din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, actualizată.

Localizare

Din punct de vedere fizico-geografic situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa este situat în partea de nord-est a României, pe teritoriul administrativ al judeţului Botoșani, comuna Manoleasa. În cadrul județului, comuna Manoleasa ocupă o poziție centrală pe latura estică a județului în zona adiacentă a lacului de acumulare Stânca-Costești, în zona de vărsare a Volovățului în Prut, situl ROSCI0417 Manoleasa aflându-se în partea de sud-vest și vest a localității Manoleasa, în imediata apropiere a localității, la aproximativ 60 de km de municipiul Botoșani.

Din punct de vedere administrativ situl Natura 2000 ROSCI0417 Manoleasa este localizat 100% pe teritoriul comunei Manoleasa, având o suprafață de 103 ha.

Coordonatele geografice ale sitului sunt: lat. 47.0050500, long. 27.0107916.

Cadrul socio-economic

Activitatea de bază la nivelul comunității Manoleasa este cultura plantelor și creșterea animalelor la nivel de gospodării de subzistență. În acest caz situaţia poate fi considerată benefică deoarece utilizarea terenului din sit ar putea păstra forma tradiţională de exploatare a resurselor naturale, păstrându-se codiţiile ecologice iniţiale favorabile speciiilor de interes comunitar protejate în sit, dar presiunea exercitată de suprapășunat asupra ariei sitului care se suprapune peste suprafața de pășune a comunității este mare.

Comuna Manoleasa are o economie predominant agrară, caracterizată prin îmbinarea culturii plantelor cu creşterea animalelor. În cultura plantelor o pondere importantă o deţine cultura cerealelor (porumb, floarea soarelui, grâu).

Creşterea animalelor (ovine, bovine, porcine, cabaline şi păsări) se bazează pe suprafaţa de păşune de care dispune comuna – suprafață declarată în totalitatea ei arie naturală protejată de interes european – sit Natura 2000 – ROSCI0417 Manoleasa – cu obiectiv de protecție – micromamiferul Spermophilus citellus (popândău).