Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructurã Mare 2014-2020

ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni

ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni a fost declarat sit de importanță comunitară, parte a rețelei Natura 2000 prin Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Codificat și denumit în Anexa 1 a Ordinului nr. 46/2016: ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, situl a fost desemnat de importanță comunitară pentru asigurarea statutului favorabil de conservare a speciilor Spermophilus citellus (popândăul) și Bombina bombina (boul de baltă), în acord cu:

– Anexa II – Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare și Anexa IV – Specii animale și vegetale de importanță comunitară care necesită protecție strictă din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

– Anexa 3 – Specii de plante și animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică, a Anexei 4A – Specii de interes comunitar. Specii de animale și plante care necesită o protecție strictă din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, actualizată.

Localizare

Din punct de vedere fizico-geografic situl Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni este situat în partea de nord-est a României, pe teritoriul administrativ al județului Botoșani, comuna Cordăreni. În cadrul județului Botoșani, situl ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni (comuna Cordăreni) se află în partea nordică la o distanță de aproximativ 55 de km de municipiul Botoșani.

Aria naturală protejată Cordăreni – Vorniceni se află la o distanță de 1 km de satul Cordăreni, pe versantul cu expoziție vestică a Dealului Holm, coborând spre limita vestică in valea pârâului Ibăneasa.

Din punct de vedere administrativ situl Natura 2000: ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni este localizat 100% pe teritoriul comunei Cordăreni, având o suprafață de 103 ha.

Coordonatele geografice ale sitului sunt: latitudine 47.0101055, longitudine 26.0024472.

Cadrul socio-economic

Din punct de vedere socio-economic, zona este caracterizată printr-o slabă dezvoltare economica, slaba plasare a forței de muncă datorită lipsei unităților economice şi a diversificării profesiilor. Activitatea de bază la nivelul comunității este cultura plantelor și creșterea animalelor la nivel de gospodarii de subzistență. In acest caz situația poate fi considerată benefică deoarece utilizarea terenului din sit ar putea păstra forma tradițională de exploatare a resurselor naturale, păstrându-se condițiile ecologice inițiale favorabile speciilor de interes comunitar protejate in sit.

Amplasarea comunei în Câmpia Jijiei determină specificul predominant agricol al economiei în localitățile componente, caracteristice fiind producția de cereale, plante tehnice, lapte, carne.

Suprafaţa agricolă (ha) este repartizată astfel: suprafaţa arabilă – 2456,72 ha, păşuni – 480,32 ha, fâneţe – 139,55 ha, vii – 1,68 ha, livezi – 33,11 ha, păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră – 536,09 ha, ape, bălţi –      35,54 ha, alte terenuri – 174,03 ha.

Sectorul comerț și servicii reprezintă o ramură economică dinamică, existând un număr de 25 agenţi economici, de diferite mărimi, cu capital integral privat: magazine, unităţi de alimentaţie publică, servicii în agricultură, morărit, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, cojocărie.

Dintre cei 26 agenţi economici înmatriculaţi la începutul anului 2008, 7 sunt societăţi comerciale si 19 persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale. Domeniile de activitatea ale acestora sunt din categoriile: comerţ cu amănuntul, sectorul primar, industrie, servicii, construcții