Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructurã Mare 2014-2020

ROSCI0276 Albești

ROSCI0276 Albești a fost declarat sit de importanță comunitară, parte a rețelei Natura2000 prin Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Codificat și denumit în Anexa 1 a Ordinului nr.46/2016: ROSCI0276 – Albești, a fost desemnat sit de importanță comunitară pentru asigurarea statutului favorabil de conservare a speciei Spermophilus citellus (popândăul), în acord cu:

– Anexa II – Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii special de conservare și Anexa IV – Specii animale și vegetale de importanță comunitară care necesită protecție strictă din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a spexciilor de faună și floră sălbatică;

– Anexa 3 – Specii de plante și animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție special avifaunistică, a Anexei 4A – Specii de interes comunitar. Specii de animale și plante care necesită o protecție strictă din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, actualizată.

Conform Formularului standard al sitului, teritoriul ocupat de ROSCI0276 Albești include habitate favorabile conservării speciei Spermophilus citellus (popândăul), datorită prezenței pășunilor (clasă de habitat cod N14) în proporție de 96,62 %, a terenului arabil (clasă de habitat cod N12) în proporție de 2,68% și a terenurilor mlăștinoase (clasă de habitat cod N07) în proporție de 0,7%.

Localizare

Din punct de vedere fizico-geografic situl Natura 2000 ROSCI0276 Albești este situat în partea de nord-est a României, pe teritoriul administrativ al judeţului Botoșani, comuna Albești. În cadrul judeţului, situl ROSCI0276 Albești este amplasat în partea de sud-est a judeţului Botoşani, la aproximativ 40 km de municipiul Botoşani, aria protejata aflăndu-se în imediata apropiere a satelor Albești și Coștiugeni (comuna Albești).

Din punct de vedere administrativ situl Natura 2000: ROSCI0276 Albești este localizat 100% pe teritoriul comunei Albești, având o suprafață de 148 ha.

Coordonatele geografice ale sitului sunt: lat. 47.0123222, long. 27.0125416

Cadrul socio-economic

Din punct de vedere socio-economic, zona este caracterizată printr-o slabă plasare a forței de muncă datorită lipsei unităților economice și a diversificării profesiilor. Singura ocupație este cea de agricultor şi zootehnie. Din acest punct de vedere situația poate fi considerată benefică deoarece utilizarea terenului din sit ar putea păstra forma tradițională de exploatare a resurselor naturale, păstrându-se condițiile ecologice inițiale favorabile speciei de interes comunitar protejată în sit.

Sectorul agricol – cultivarea terenurilor și creșterea animalelor reprezintă activitatea economică principală din comuna Albești.

Conform Strategiei de dezvoltare socio-economică a comunei Albești pentru perioada 2014 – 2020, agricultura reprezintă unul dintre sectoarele economice cu cel mai ridicat potenţial de dezvoltare în comuna Albeşti. Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 2013 terenurile agricole din comună reprezentau mai mult de trei sferturi din suprafaţa totală a acesteia (83,25%). Din totalul suprafeţei agricole, 76,78% reprezintă teren arabil (6159 ha), 27,6% păşuni (1692 ha), 0,8% fâneţe (79 ha), 0,8% livezi şi pepiniere pomicole (11 ha) şi 0,1% vii şi pepiniere viticole (11 ha).

În ceea ce privește efectivele de animale din comuna Albeşti, în anul 2013 erau 31159 păsări, 5364 ovine, 1884 bovine, 1360 porcine, 875 familii de albine, 434 cabaline şi 600 iepuri, toate efectivele de animale înregistrând creşteri semnificative faţă de anul 2012.

Conform aceluiași document, la data de 31.12.2013 în comună aveau sediul social 16 firme, 11 fiind în localitatea Albești. În ceea ce priveşte distribuţia firmelor pe sectoare economice, cele mai multe dintre acestea (5) îşi desfăşoară activitatea în sectorul Agricultura, Silvicultură şi Pescuit, dintre care 4 se încadrează în domeniul de activitate Activităţi auxiliare pentru producţia vegetal”. Alte sectoare economice prezente în Albeşti sunt: comerţ, repararea autovehiculelor, mici unități de alimentație publică, brutării, fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, servicii.

Sectorul economic în cadrul căruia s-a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri este Agricultură, reprezentat prin subsectoarele Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală și Activităţi in ferme mixte.

Conform datelor furnizate de Primăria Albeşti, în comună activează 37 de unităţi economice, din care 35,1% societăți comerciale și 64,8 % entităţi economice mai mici (asociații familiale și întreprinderi individuale).

Extinderea culturilor agricole și creşterea animalelor reprezintă activitățile specifice locației vizate de proiect, cu impactul cel mai mare asupra habitatelor favorabile menținerii speciei pentru care s-a acordat regimul de protecție.