Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructurã Mare 2014-2020

Informații proiect

“Management eficient în siturile Natura 2000: ROSCI0276 Albești, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni și ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, județul Botoșani”

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Axa prioritară 4 – Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric,

Obiectiv Specific 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Valoarea totală a proiectului, eligibilă și nerambursabilă, este de 1.209.222,54 lei, din care 1.027.839,16 lei reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR și 181.383,38 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din bugetul de stat.

Proiectul este implementat de Fundatia Corona in parteneriat cu Agentia de protectie a Mediului Botosani.

Perioada de implementare a proiectului : august 2018 – aprilie 2020

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la cresterea gradului de protectie si conservare a speciilor si habitatelor de interes conservativ din 4 situri Natura 2000 din judetul Botosani: ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 si rezervatia naturala 2.226 Stânca Ștefănesti prin realizarea si aprobarea Planurilor de management pentru acestea.

Proiectul este de tip A si urmareste realizarea, aprobarea si promovarea a 4 Planuri de management pentru arii naturale protejate de interes comunitar, respectiv:

 1. Planul de management al ROSCI0276 Albești,
 2. Planul de management al ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni,
 3. Planul de management al ROSCI0417 Manoleasa,
 4. Planul de management al ROSCI0234 Stânca Ștefănesti si rezervației naturale 2.226 Stânca Ștefănești.

Planurile de management vor cuprinde masuri specifice de conservare si masuri de management vizând:

 • specii de interes conservativ: Spermophilus citellus (popândău) in ROSCI0276 Albești; Spermophilus citellus (popândău) și Bombina bombina (buhai de baltă) in ROSCI0317Cordăreni – Vorniceni; Spermophilus citellus (popândău) in ROSCI0417 Manoleasa – aceste specii fiind incluse in Anexa II si in Anexa IV din Directiva Habitate 92/43/CEE;
 • habitatul de interes comunitar habitatul 6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi, citat în Anexa I din Directiva 92/43/CEE in ROSCI0234 Stânca Ștefănesti (habitat prioritar).

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Elaborarea Planurilor de management, fundamentate științific, pentru ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 Stânca Ștefănești și rezervația naturală 2.226 Stânca Ștefănești din județul Botoșani.

Fundamentarea științifică va reda starea de conservare a speciilor/habitatului și va furniza datele necesare selectării măsurilor de conservare și elaborării planurilor de management, cu consultarea permanentă a publicul interesat

Obiectiv specific 2: Creșterea cu 20% a nivelului de informare și conștientizare în comunitățile de impact – comuna Albești, Cordăreni, comuna Manoleasa, orașul Ștefănești din județul Botoșani – asupra importanței protejării biodiversității în ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 și rezervația naturală 2.226 Stânca Ștefănești.

In prezent comunitatile locale din arealul siturilor nu sunt informate cu privire la statutul ariilor si obiectivele de protectie.

Activitati implementate :

Activitatea 1 – REALIZAREA STUDIILOR ȘTIINȚIFICE – etape de realizare/subactivitati:

 • Realizarea studiilor de inventariere a speciilor de interes comunitar și național din ariile protejate vizate
 • Realizarea cartărilor în ariile protejate vizate
 • Realizarea analizei mediului abiotic în ariile naturale protejate vizate
 • Identificarea atributelor necesare pentru menținerea stării de conservare a speciilor/habitatului de interes comunitar vizate
 • Realizarea bazelor de date GIS a ariilor protejate vizate (4 seturi date)
 • Elaborarea măsurilor de conservare și a protocoalelor de monitorizare pentru speciile/habitatul de interes european vizate

 

Activitatea 2 – REALIZAREA PLANURILOR DE MANAGEMENT – etape de realizare/subactivitati:

 • Analiza socio-economică la nivelul zonei în care se află siturile vizate
 • Redactarea planurilor de management pentru ariile protejate vizate
 • Consultarea publicului în cadrul procesului de elaborare a planului de management

 

Activitatea 3 – AVIZAREA ȘI APROBAREA PLANURILOR DE MANAGEMENT– etape de realizare/subactivitati:

 • Derularea procedurii SEA
 • Aprobarea Planului de management de către Autoritatea competentă

Activitatea 4 – CAMPANIE DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE– etape de realizare/subactivitati:

 • Evaluarea inițială a gradului de informare/conștientizare la nivelul comunității de impact asupra ariilor protejate
 • Realizare site web
 • Realizare filme documentare
 • Organizarea și derularea campaniei de informare și conștientizare
 • Evaluarea impactului campaniei de informare/conștientizare

Scopul campaniei – incurajarea adoptarii de catre comunitatea de impact a unui stil de viata prietenos mediului inconjurator si eliminarea practicilor daunatoare biodiversitatii din ariile protejate vizate.

Beneficiarii direcți – nivel de implicare in proiect:

 • Funcționarii publici din APM Botoșani cu atribuții in administrarea/ monitorizarea/ avizarea activităților din situri (minim 5 persoane implicate).
 • 1000 de adulţi din comunele Albeşti, Manoleasa, Cordăreni şi orașul Ștefănești, participanți la întâlnirile de informare/conştientizare derulate pentru promovarea biodiversităţii din ariile naturale protejate şi importanţei conservării acesteia, Planurilor de management cu măsurile de conservare/management, diseminarii de practici prietenoase mediului.
 • 1250 de copii şi tineri din comunele Albeşti, Manoleasa, Cordăreni și orașul Ștefănești, participanți la întâlnirile de informare cu privire la ariile naturale protejate din comunităţile lor, obiectivele de protecţie, importanţa protejării biodiversităţii, prezentării şi diseminării de comportamente adecvate.
 • Proprietarii de teren din situri, comunitatea locală direct interesată de restricţiile impuse prin planul de management – persoane fizice şi instituţii publice. Proprietarii de teren vor participa la consultările publice organizate in procesul de elaborare a planului de management şi vor fi informaţi cu privire la plăţile compensatorii pe care le pot primi după avizarea acestora.
 • Operatorii economici din zonele siturilor – minim 6 agenţi economici vor fi invitaţi să se implice în procesul de elaborare a Planurilor de management, aspect ce va conduce la evitarea potenţialelor conflicte în momentul aplicării în teren a prevederilor Planurilor de management aprobate.
 • Instituţii publice din județul Botoșani (primarii, unități de învățământ, ocoluri silvice, etc) ce vor fi implicate în elaborarea Planurilor de management. În cadrul etapei de consultare publică a Planurilor de management, acestora li se vor solicita puncte de vedere oficiale cu privire la măsurile de management/conservare propuse/graficul planului de acţiune şi alte aspecte cu potenţial impact asupra acestor instituții.
 • Mass media din municipiul Botoşani – reporterii şi redactorii vor beneficia de o mai bună informare privind valoarea serviciilor oferite de ecosistemele din aria naturală precum şi oportunităţile economice pentru proprietarii din zonă asigurând astfel premisele conservării durabile a speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate vizate.

Beneficiarii indirecți:

 • GAL Colinele Moldovei – din care face parte şi comuna Albeşti
 • GAL Codrii Herţii – din care face parte şi comuna Cordăreni
 • Direcţia Agricolă Judeţeană Botoşani
 • APIA Botoşani
 • Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Botoşani
 • ABA Prut – Bârlad şi SGA Botoşani
 • Consiliul Judeţean Botoşani
 • Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
 • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 • ONG-uri de mediu din judeţul Botoşani
 • Mediul academic din Regiunea de Nord-Est
 • Populaţia comunelor Albeşti, Cordăreni, Manoleasa, oraşului Ştefăneşti

Rezultate asteptate:

 • 4 Studii științifice de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatului de interes comunitar: Spermophilus citellus (ROSCI0276 Albești), Spermophilus citellus și Bombina bombina (ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni), Spermophilus citellus (ROSCI0417 Manoleasa), și a habitatului 6110 * Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifile din Alysso-Sedion albi (ROSCI0234 Stânca Ștefănești);
 • 4 seturi de hărți realizate conform specificațiilor INSPIRE pentru ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 și rezervația naturală 2.226 Stânca Ștefănești.
 • 4 seturi de date geospațiale pentru ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 și rezervația naturală 2.226 Stânca Ștefănești (baze de date GIS).
 • 5 seturi de măsuri de conservare cu 5 Protocoale de monitorizare și rapoartele științifice pentru: 1. Spermophilus citellus, 2. Spermophilus citellus și 3. Bombina bombina, 4. Spermophilus citellus, 5. habitatul 6110* Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifile din Alysso-Sedion albi
 • 1 Raport al analizei socio-economice structurat pe 4 secțiuni – la nivelul comunelor Albești, Cordăreni, Manoleasa și orasului Ștefănești,
 • 8 ateliere de lucru pentru consultarea publicului/factorilor interesați în procesul de realizare a celor 4 Planuri de management.
 • 4 Decizii etapă de încadrare în cadrul procedurii SEA, câte 1 pentru fiecare Documentație – Plan de management.
 • 4 Planuri de management aprobate de autoritatea competentă pentru: ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 și rezervația naturală 2.226 Stânca Ștefănești.
 • 1 Raport al studiului de evaluare a gradului inițial de informare a grupurilor țintă ale proiectului privind problematica conservării biodiversității în cadrul siturilor și rezervația naturală vizate.
 • 1 site web destinat ariilor vizate cu minim 6000 de vizitatori la finalul proiectului.
 • 4 filme documentare de categoria b. relevante pentru siturile si rezervatia vizate, promovate prin minim 50 de proiecții/film și inscripționate pe 2300 de DVD-uri, matrițate şi distribuite în proiect
 • 1200 de copii/tineri și 1000 de adulți din comunele Albești, Cordăreni, Manoleasa, orașul Ștefănești informați în mod direct asupra importanței protejării biodiversității în cadrul a 44 de întâlniri directe cu aceștia.
 • 20 % creștere a nivelului de informare și conștientizare a populației în comunitățile de impact asupra importanței protejării biodiversității în ROSCI0276 Albești, ROSCI0317 Cordăreni – Vorniceni, ROSCI0417 Manoleasa, ROSCI0234 și rezervația naturală 2.226 Stânca Ștefănești.